Skip to main content

 

Råd och tips inför årsskiftet 2019-2020!

 

Lön och aktieutdelning

• Som ägare till ett fåmansföretag är det värt att se över sitt så kallade gränsbelopp. Gränsbeloppet är det som styr hur mycket du som aktieägare kan ta ut i aktieutdelning (eller i förekommande fall kapitalvinst) från ditt aktiebolag till 20% skatt. Gränsbeloppet beräknas antingen genom förenklingsregeln eller genom huvudregeln. Gränsbeloppet kan sparas till kommande år.

• Gränsbelopp beräknat genom förenklingsregeln;

· Ett schablonbelopp får nyttjas av aktieägare i fåmansföretag. Schablonbeloppet för utdelning till 20% skatt uppgår för 2019 till 171 875 kr och för 2020 är det 177 100 kr. Schablonbeloppet ska fördelas mellan samtliga aktier, dvs äger man 50% av bolaget får man 50% av schablonbeloppet.

· Du får bara använda schablonbeloppet för ett företag men det finns inget som hindrar att du beräknar gränsbelopp enligt huvudregeln i ett bolag och beräknar gränsbelopp enligt förenklingsregeln i ett annat.

• Gränsbelopp beräknat genom huvudregeln;

· Huvudregeln innebär att gränsbeloppet beräknas till 50% av företagets bruttolöner (vissa justeringar kan göras) under ett kalenderår (ej räkenskapsår). Detta kallas också det lönebaserade utrymmet.

· En delägare måste äga minst 4% av aktierna i bolaget för att få använda det lönebaserade utrymmet.

· För att få tillgodogöra sig det lönebaserade utrymmet måste den egna (eller närståendes) bruttolön vara minst 386 400 kr plus 5% av företagets totala bruttolöner som utbetalas 2019. Om du har anställda och högre lönekostnader måste du ta ut en högre lön (och du får också högre utrymme). Lönekravet har ett takbelopp och är för inkomstår 2019 satt till 618 240 kr. Du behöver inte ta ut högre lön än så för att få tillgodogöra dig löneunderlaget. 

· Har du förmånsbil eller annan förmån i bolaget? Det är då mer förmånligt att betala för förmånen (exempelvis genom nettolöneavdrag) i stället för vanlig förmånsredovisning. Kostnads- och skatteneutralt för bolaget och dig själv, men kan ge dig ett ökat löneunderlag och därmed ökade utdelningsmöjligheter till 20% beskattning.

· Tänk på att det finns många olika gränser och nivåer för vilken lönenivå som är rätt för dig. Max sjukpenning- (372 000 kr), föräldrapenning- (465 000 kr) och pensionsgrundande (519 700 kr) lön, gräns för statlig inkomstskatt (504 400 kr) osv. Om du inte använder lönen för att beräkna löneunderlag är det sällan skattemässigt lönsamt att ha en lön över max pensionsgrundande inkomst (PGI). Kontakta oss så hittar vi din optimala nivå.

 

Skatt mm

• Julklappar till anställda (inklusive anställda ägare, glöm inte bort dig själv) kan ges med 450 kr inklusive moms per person. Dyrare julklappar än så beskattas från första kronan. Observera att man som skattefri julklapp ej kan ge pengar eller något som kan bytas till pengar.

• Julklappar till kunder ska ha ett omedelbart samband med verksamheten eller vara av enklare karaktär (ex reklamgåvor) för att vara avdragsgilla. Observera även mutlagstiftningen. Kundgåvor i samband med representation är avdragsgilla med 180 kr exkl moms per person.

• Minnesgåva kan ges till varaktigt anställda (sammanlagd anställningstid om minst 6 år) vid speciella födelsedagar (ex 50 eller 60) eller vid längre tids anställning (minst 20 år), och endast vid ett tillfälle förutom vid anställningens upphörande. Maxbeloppet är 15 000 kr inkl moms för skattefri minnesgåva.

• Direktavdrag för inventarier av mindre värde är högst ett halvt prisbasbelopp vilket för 2019 är 23 250 kr.

• Representation är normalt inte avdragsgill som kostnad, däremot kan representation i vissa fall medges momsavdrag. Använd beräkningen på skatteverket.se för att se vilka avdrag du har rätt till vid representation.

• Betala eventuella ROT/RUT fakturor innan årsskiftet. Tänk också på att ta ut en tillräckligt hög lön om du har max ROT/RUT.

• Kontrollera möjligheten till kvittning av vinster och förluster i inkomstslaget kapital. Se över vad som blir bäst i din situation. Tänk på att eventuella orealiserade förluster på aktier och fonder kan tas fram och kvittas (delvis) mot uppskov på vinster från bostadsförsäljningar.

• Tar du ut hyra för kontor i din privatbostad så beskattas hyresinkomsten hos dig privat som inkomst av kapital. Du kan få göra avdrag på hyresinkomsten med skäligt/rimligt belopp. Tänk på att överhyra beskattas som lön och att Skatteverkets bedömning av vad som är rimligt kan skilja sig från din. Det finns anledning att vara försiktig i hyressättningen samt att dokumentera hur du har beräknat hyresnivån.

• Bolagsskattesatsen sänktes fr.o.m räkenskapsår som påbörjats 2019-01-01 från 22% till 21,4%. Fr.o.m räkenskapsår som påbörjas 2021-01-01 är bolagsskatten 20,6%.

 

Inför bokslutet/revisionen 

• Tänk på att boka tid med din revisor för medverkande vid lagerinventeringen (om varulagret uppgår till 10% eller mer av totala tillgångarna i bolaget). Se till att dokumentera prissättningen, gärna med fakturakopior. Lagerartiklarna ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet exkl moms och verkligt värde. 

• Engagemangsbesked från bolagets banker önskas som underlag till boksluten för bankmedel, lån, ställda säkerheter osv. Dessa behöver inte beställas innan årsskiftet, men vi påminner att ni ser till så att de finns som underlag till boksluten som lämnas för revision. 

• Se över så att ni har uppdaterat och håller tillgängligt aktiebok, bolagsordning, registreringsbevis, försäkringsbrev, protokoll, avtal, verklig huvudman osv.

• Se över värderingar, exempelvis eventuella osäkra kundfordringar, nedskrivningsbehov av lagerartiklar, aktier, koncernfordringar, fastigheter etc. Styrelsen ansvarar för att ta ställning till värderingarna av posterna i bolagets balansräkning. Vid behov, inhämta externa värderingar och/eller dokumentera ställningstaganden. 

• Tänk även på att se över eventuella Pågående arbeten. Vad har utförts, vad har fakturerats, vilka inköp har gjorts, färdigställandegrad per balansdagen, tidrapporter osv. Samla ihop informationen som underlag till bokslutet. Hör av er om ni är osäkra kring detta.

• I händelse av att bolaget har en tuff ekonomisk situation påminner vi om reglerna för kontrollbalansräkning för att undvika personligt betalningsansvar för uppkomna skulder. Kontakta er bank för att säkerställa finansieringen. Hör av er om ni har frågor kring den här typen av frågor. 

 

Övrigt

 • En liten påminnelse om att även tänka på juridiken kring bolaget, aktieägarna och familjen. Se till att det finns aktuella aktieägaravtal och i förekommande fall äktenskapsförord/samboavtal/testamente/framtidsfullmakt etc. 

• Kvitton/faktura. Tänk på att det vid inköp över 4 000 kr inte räcker med ett vanligt kassakvitto utan det behövs en så kallad förenklad faktura för att vara säker på att få momsavdrag. Fakturan kan vara en kontantfaktura, det måste därmed nödvändigtvis inte vara ett kreditköp.

• Kontrollera din pensionsprognos på minpension.se. Avsättning till tjänstepension kan enligt huvudregeln göras med max 35% av bruttolönen. Kontakta din bank om du har intresse av en större avsättning än 35% av bruttolönen, det är ibland möjligt med stöd av alternativregel ("köpa ikapp").

• Står du i begrepp att bilda ett nytt aktiebolag? Stifta bolaget före årsskiftet för att tillgodoräkna dig gränsbeloppet för 2020. Aktiebolag som bildas 1 januari 2020 eller senare kan göras med aktiekapital om 25 000 kr. Före årsskiftet är 50 000 kr lägsta nivå för aktiekapital.